ให้ความไว้ว่างใจในการวางระบบ กล้องวงจรปิด กว่า 60ตัว