ให้ความไว้ว่างใจในการวางระบบ Network & File Server และ กล้องวงจรปิด กว่า 60ตัว